În conformitate cu Ordinul nr. 3200/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare, cât și cu legislația aferentă în vigoare (vezi Legislație [link]), pentru susținerea publică a tezei de doctorat este necesară parcurgerea următoarelor etape:

I – Redactarea și finalizarea tezei de doctorat

 1. Teza de doctorat: prezintă detaliat direcțiile de studii abordate și rezultatele principale obținute pe parcursul programului doctoral:
  • Poate fi redactată în limba română sau în limba engleză, totuși, pentru vizibilitate în comunitatea internațională, se recomandă redactarea în limba engleză.
  • În concordanță cu direcțiile de cercetare concretizate, doctorandul poate solicita schimbarea titlului tezei cel târziu cu 30 de zile înaintea demarării procedurii de susținere publică, pe baza unei cereri conform modelului [link].
  • Se redactează conform ghidului de redactare și a modelului tezei disponibil în format Word [RO link sau EN link] și Latex [RO link sau EN link].
  • Exemple de teze de doctorat finalizate se găsesc pe platforma națională la adresa următoare [link].
 2. Rezumatul tezei de doctorat: este o sinteză a rezultatelor principale ale tezei cu scopul de a fi distribuit în comunitatea științifică:
  • Se redactează obligatoriu în limba română cât și în limba engleză.
  • Se redactează conform ghidului de redactare și a modelului de rezumat al tezei disponibil în format Word [RO link sau EN link] și Latex [RO link sau EN link].
 3. Rezumatul de jumătate de pagină (abstract): reprezintă o prezentare foarte succintă, de jumătate de pagină format A4, a principalelor direcții și rezultate ale tezei de doctorat:
  • Se redactează atât în limba română cât și în limba engleză.
  • Un exemplu este disponibil aici [link].
 4. Acord conducător susținere: Conducătorul de doctorat își dă acordul informal cu privire la conținutul tezei de doctorat și a modul de redactare a acesteia pentru a fi suținută public.

II – Pre-susținerea tezei de doctorat

 1. Cererea de demarare (2 exemplare): doctorandul înregistrează la secretariatul SD-ETTI cererea de demarare a procedurilor de analiză a similitudinilor, avizată de Conducătorul de doctorat, conform model [link].
 2. Analiza de similitudini (1 exemplar): Conducătorul de doctorat, în prezența doctorandului, realizează analiza de similitudini a tezei de doctorat folosind programul Turnitin [link]. Aceasta trebuie exportată într-un fișier PDF care conține titlul tezei, numele doctorandului și similaritățile găsite, după modelul următor [link].
 3. Raport de analiză a similitudinilor (2 exemplare): Conducătorul de doctorat întocmește raportul de similitudine a tezei de doctorat, în care sunt analizate rezultatele analizei Turnitin și include rezoluția cu privire la originalitatea conținutului tezei. Acesta are ca anexă, dacă este cazul, sursele excluse în timpul analizei de similitudini și motivul pentru care a fost realizat acest lucru, conform model [link]. Data verificării nu poate depăși 30 de zile de la depunerea cererii de la punctul II.1.
 4. Susținerea în departament: este programată și realizată prezentarea tezei de doctorat în Departamentul din Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației unde este afiliat Conducătorul de doctorat, și în fața Comisiei de îndrumare.
 5. Avizul departamentului (1 exemplar): în urma prezentării în Departament și în fața Comisiei de îndrumare se realizează sinteza ședinței de departament în care se menționează explicit acordul de susținere publică a tezei, după modelul următor [link].
 6. Avizul comisiei de îndrumare (2 exemplare): tot în urma prezentării în Departament și în fața Comisiei de îndrumare se realizează procesul verbal de susținere în fața Comisiei de îndrumare în care se menționează explicit acordul de susținere publică a tezei de doctorat, semnat de toți membrii, după modelul următor [link].
 7. Revizuirea tezei: teza de doctorat va fi modificată în urma sugestiilor și observațiilor primite în urma susținerii în Departament și se vor repeta punctul II.2 și II.3 cu refacerea analizei de similitudini, a raportului Conducătorului de doctorat și a Comisiei de îndrumare.

III – Depunerea pachetului de acte pentru aprobare susținere publică

 1. Depunere acte la Secretariat SD-ETTI: doctorandul trebuie să depună următoarele acte:
  1. Cererea de demarare a procedurilor de analiză a similitudinilor (vezi II.1, 2 exemplare).
  2. Analizele de similitudini Turnitin (vezi II.2, în format electronic).
  3. Rapoartele de analiza a similitudinilor ale Conducătorului de doctorat împreună cu anexele acestora (vezi II.3, 2 exemplare).
  4. Avizul Departamentului (vezi II.5, 1 exemplar).
  5. Avizul Comisiei de îndrumare (vezi II.6, 2 exemplare).
  6. Propunerea Conducătorului de doctorat pentru Comisia de susținere a tezei de doctorat după modelul următor [link] (2 exemplare). Comisia trebuie să fie formată din 5 membri (pentru tezele în cotutelă, comisia se va realiza în conformitate cu acordul de cotutelă):
   1. Preşedinte în persoana Directorului SD-ETTI sau a unui membru din CSD SD-ETTI (vezi CSD [link]).
   2. Conducătorul de doctorat.
   3. Cel puţin 2 membri din afara IOSUD - UNSTPB, specialişti recunoscuţi în domeniul de cercetare al tezei de doctorat.
   4. Un membru din cadrul IOSUD - UNSTPB.
 2. Validare SD-ETTI: documentele sunt validate de Școala Doctorală și trimise la IOSUD - UNSTPB pentru obținerea aprobării Comisiei de doctorat de către Senatul UNSTPB.

IV – Depunerea pachetului de acte pentru susținerea publică

Doctorandul întocmește pachetul final de documente pentru susținerea publică ce se depune la Secretariatul SD-ETTI cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de susținerea publică. Acesta constă în:

[acte personale]

 1. Copii atestate de Secretariatul SD-ETTI conform cu originalul după:
  1. Diploma de bacalaureat sau echivalentă.
  2. Diplomele de studii universitare (licenţă şi studii aprofundate/masterat) sau atestatele echivalente, însoţite de anexele lor (foile matricole sau, după caz, suplimentele la diplomele respective).
  3. Certificatul de naştere.
  4. În cazul schimbării numelui, documentul administrativ care atestă modificarea acestuia (certificat de căsătorie, sentință judecătorească de schimbare a numelui, etc.).
  5. Actul de identitate.
 2. Copia chitanței privind achitarea taxei pentru susținerea tezei de doctorat (atunci când este cazul).

[acte doctorat]

 1. Decizia de admitere la programul de studii universitare de doctorat.
 2. Contractul de studii universitare de doctorat și actele adiționale, după caz.
 3. Cererea de demarare a procedurilor de analiză a similitudinilor (vezi II.1, 2 exemplare).
 4. Rapoartele de analiza a similitudinilor ale Conducătorului de doctorat împreună cu anexele acestora (vezi II.3, 2 exemplare).
 5. Referatul de acceptare a tezei de doctorat din partea Conducătorului de doctorat (2 exemplare).
 6. Avizul Departamentului (vezi II.5, 1 exemplar).
 7. Avizul Comisiei de îndrumare (vezi II.6, 2 exemplare).
 8. Raportul SD-ETTI prin care atestă parcurgerea tuturor etapelor din Programul de Pregătire Avansată şi Programul de Cercetare Știintifică, însoţit de documentele specifice, după modelul următor [link] (2 exemplare).
 9. Declarația doctorandului și a Conducătorului de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctorat, precum și a respectării standardelor de calitate și de etică profesională, conform Art. 143, alin. (4) și Art. 170 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Art. 65, alin. (5)-(7) din Codul Studiilor Universitare de Doctorat, aprobat prinf H.G. nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare; realizată după modelul următor [link] (2 exemplare).
 10. Declarația doctorandului privind opțiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat pe platforma națională, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului Studiilor Universitare de Doctorat, cu modificările și completările ulterioare; realizată după modelul următor [link] (2 exemplare).
 11. Propunerea componenței Comisiei de doctorat, formulată de Conducătorul de doctorat/Conducătorul principal de doctorat și aprobată de CSD și CSUD (vezi III.1.f., 2 exemplare).
 12. Decizia Senatului UNSTPB de numire a Comisiei de doctorat (1 exemplar).
 13. Rapoartele referenților oficiali, membri ai Comisiei de doctorat (2 exemplare).
 14. Cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat, avizată de Conducătorul de doctorat, de Directorul SD-ETTI și de Președintele comisiei de doctorat și aprobată de Directorul CSUD UNSTPB; după modelul următor [link] (2 exemplare). Data susținerii trebuie să fie la cel puțin 20 de zile calendaristice, după data obținerii Hotărârii de Senat privind aprobarea Comisiei de susținere.
 15. Cererea doctorandului de eliberare a diplomei de doctor semnată și de Conducătorul de doctorat, după modelul următor [link] (1 exemplar).

[teza de doctorat]

 1. Doctorandul depune la Biblioteca UNSTPB [link], cu minimum 20 de zile înainte de data susținerii publice, un exemplar de teză de doctorat tipărit însoțit de un CD/DVD cu teza și cu rezumatul de jumătate de pagină (abstract, vezi I.3) în format electronic PDF (editabil, nu scanat). Pe baza acestora, va primi o adeverință de depunere pe care o atașează la dosar.
 2. Teza de doctorat și anexele, cu coperte în formă definitivă (vezi I.1, 2 exemplare).
 3. Rezumatul de jumătate de pagină (abstract) în limba română și în limba engleză (vezi I.3, 1 exemplar).
 4. Rezumatul tezei de doctorat în limba română (vezi I.2, 1 exemplar).
 5. Rezumatul tezei de doctorat în limba engleză (vezi I.2, 1 exemplar).
 6. Două CD/DVD-uri ce conțin următoarele fișiere în format PDF:
  1. Teza de doctorat și anexele (fișier nume_prenume_teza.pdf).
  2. Rezumatul tezei de doctorat în limba română (vezi I.2, fișier nume_prenume_rezumat_RO.pdf).
  3. Rezumatul tezei de doctorat în limba engleză (vezi I.2, fișier nume_prenume_rezumat.pdf).
  4. CV-ul doctorandului în varianta semnată pe fiecare pagină de acesta și nesemnată (fișiere nume_prenume_cv_semnat.pdf și nume_prenume_cv_nesemnat.pdf).
  5. CV-ul fiecărui membru din Comisia de doctorat, în varianta semnată de titular pe fiecare pagină și nesemnată (fișiere nume_prenume_cv_semnat.pdf și nume_prenume_cv_nesemnat.pdf).
  6. Lista de lucrări a doctorandului rezultate în urma programului doctoral, publicate sau acceptate pentru publicare, semnată pe fiecare pagină de acesta și de Conducătorul de doctorat (fișier nume_prenume_lista_lucrari.pdf).
  7. Copii scanate ale articolelor/comunicărilor doctorandului rezultate în urma cercetării științifice făcute în timpul programului de doctorat, publicate sau acceptate pentru publicare (fișiere nume_prenume_art1.pdf, nume_prenume_art2.pdf, …, nume_prenume_artn.pdf).
  8. Analiza de similitudine din programul Turnitin (vezi II.2, fișier nume_prenume_Turnitin.pdf).
  9. Raportul/rapoartele de similitudine și anexa/anexele acestuia întocmit de Conducătorul de doctorat (fișier nume_prenume_Turnitin_conducator.pdf).
 7. Un CD/DVD ce conține următoarele fișiere în format PDF:
  1. Teza de doctorat și anexele (fișier nume_prenume_teza.pdf).
  2. Rezumatul de jumătate de pagină (abstract) în limba română și în limba engleză (fișier nume_prenume_abstract.pdf).

[informații publice]

 1. După aprobarea de către Directorul CSUD - UNSTPB a cererii de susținere publică a tezei de doctorat, Biroul Doctorate va afișa anunțul susținerii publice pe pagina web a UNSTPB [link] cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data susținerii. Acest anunț va fi afișat și pe pagina web a SD-ETTI [link].

V – Susținerea tezei

 1. Aprecierile tezei de doctorat: pentru susținerea publică, doctorandul va depune în ziua susținerii la Secretariatul SD-ETTI, îndosariate, în 2 exemplare, aprecierile membrilor comunității academice cu privire la conținutul tezei de doctorat, aprecieri realizate de regulă pe baza rezumatului tezei de doctorat.
 2. Susținerea publică a tezei de doctorat: teza de doctorat se susţine în şedinţă publică în faţa Comisiei de doctorat, la data și ora stabilite și anunțate public pe pagina web a SD-ETTI și a UNSTPB:
  • Susținerea se poate face în limba engleză, în special dacă în comisie sunt membri nevorbitori de limba română.
  • Prezentarea doctorandului durează 40 de minute şi este urmată de o sesiune de întrebări legate de conţinutul și prezentarea tezei de doctorat.
 3. Calificativul tezei de doctorat: calificativul atribuit tezei de doctorat, care poate fi “Excelent”, “Foarte bine”, “Bine”, “Satisfăcător” sau “Nesatisfăcător”, se stabilește de către Comisia de doctorat pe baza următoarelor criterii și informații:
  • Relevanța științifică.
  • Impactul potențial al rezultatelor și măsura în care teza aduce contribuții substanțiale la cunoaștere.
  • Originalitatea și caracterul inovativ sau creativ și măsura în care studentul doctorand demonstrează abilități de gândire critică independentă.
  • Măsura în care studentul doctorand a utilizat în mod adecvat metodele și metodologiile de cercetare.
  • Măsura în care modalitatea de prezentare a informațiilor în cadrul tezei este adecvată.
  • Măsura în care studentul doctorand demonstrează înțelegerea literaturii relevante în domeniu și familiarizarea cu aceasta.
  • Măsura în care rezultatele prezentate în teză au fost publicate sau acceptate spre publicare, în urma evaluării de către evaluatori externi (“peer review”), ori stau la baza unor cereri de brevet sau a unor aplicații ori măsura în care rezultatele prezentate în teză au potențialul de a fi publicate în acest fel sau de a fi aplicate (vezi Regulament SD-ETTI [link]).
  • Respectarea normelor de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare.
  • Respectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existența plagiatului, în cadrul tezei și/sau a activităților.
  • Modul de prezentare publică a tezei și răspunsurile la întrebările comisiei.
  • Observațiile din rapoartele referenților științifici.
  • În cazul calificativului “Nesatisfăcător”, Comisia de doctorat precizează părţile din teză care trebuie refăcute sau completate urmând ca susținerea să fie refăcută.
 4. Procesul verbal al susținerii publice: în urma susținerii și acordării calificativului, se întocmește procesul verbal al susținerii tezei de doctorat la care sunt anexate întrebările comisiei și răspunsurile oferite de doctorand, care conține propunerea de acordare a titlului de doctor, semnat de toți membrii Comisiei de doctorat, după modelul [link].
 5. Titlul de doctor:
  • Dacă teza a obţinut unul din calificativele “Excelent”, “Foarte bine”, “Bine”, “Satisfăcător” atunci propunerea de acordare a titlului de doctor se înaintează CNATDCU, pentru validare.
  • Titlul de doctor se atribuie prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU.
  • Pe baza ordinului, se conferă de către IOSUD - UNSTPB diploma şi titlul de Doctor în Ştiinţe Inginerești, în specialitatea Inginerie Electronică și Telecomunicaţii (pentru doctoranzii admiși până în anul 2014), respectiv Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale (pentru doctoranzii admiși începând cu anul 2015).
  • Diploma se eliberează doctorandului pe baza cererii depuse de doctorand cu dosarul de susținere publică (vezi IV.17).