Doctoranzii trebuie să parcurgă cele două cicluri complementare ale programului de pregătire doctorală, și anume:

 1. Programul de Pregătire Avansată (PPA, 30 ECTS) realizat în primele 6 luni de la înmatriculare și care constă în trei discipline generale și două discipline de specialitate, astfel :
  1. Discipline generale (14 ECTS): sunt organizate la nivel de IOSUD – UNSTPB și vizează pregătirea în cercetarea ştiinţifică a doctoranzilor : Etică (6 ECTS), Metodologia Cercetării și Autorat Științific (4 ECTS) și Managementul Proiectelor (4 ECTS).
  2. Discipline de specialitate (16 ECTS):
   • Planul de învățământ al acestora este elaborat de Conducătorul de doctorat și avizat de CSD, conform modelului următor [link].
   • Sunt fie discipline bazate pe studiul individual coordonat de Conducătorul de doctorat sau cursuri organizate de SD-ETTI sau alte şcoli doctorale din ţară şi din străinătate.
   • Evaluarea doctoranzilor se cuantifică prin calificativele „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” sau „Nesatisfăcător”, care vor fi consemnate într-o filă de catalog după modelul următor [link]. Disciplina se consideră promovată şi studentul este declarat Admis dacă obţine unul din calificativele „Foarte bine” sau „Bine”.
   • Creditele obţinute într-un program de masterat de cercetare, parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în străinătate, în universităţi ori în unităţi de cercetare-dezvoltare de prestigiu, pot fi recunoscute ca echivalente la propunerea Conducătorului de doctorat şi cu aprobarea CSD.
  3. În urma finalizării Programului de Pregătire Avansată, doctorandul poate solicita un certificat de absolvire în care se menționează calificativul obținut, după modelul următor [link].
 2. Programul de Cercetare Ştiinţifică (PCS, 120 ECTS), cu durata de minimum 33 luni, are ca obiectiv principal elaborarea tezei de doctorat şi formarea competenţelor profesionale și transversale:
  1. Activitățile de cercetare pot fi încadrate de Conducătorul de doctorat în contracte de cercetare-dezvoltare, naționale sau internaționale, din cadrul IOSUD – UNSTPB sau din afară, atât din mediul academic cât și industrial.
  2. Activitatea de cercetare este evaluată prin elaborarea și susținerea a patru rapoarte de cercetare :
   • Raportul 1 (30 ECTS): un raport în decursul anului întâi, la 6 luni după finalizarea PPA, ce se recomandă să conțină direcțiile de cercetare vizate, stadiul cunoaşterii în domeniu, metodologia și planul de cercetare vizate.
   • Raportul 2, 3 și 4 (90 ECTS): un raport până la 12 luni după finalizarea PPA (30 ECTS), următorul raport până la 18 luni după finalizarea PPA (30 ECTS) și respectiv ultimul raport până la 24 de luni de la finalizarea PPA (30 ECTS). Acestea pot fi : viitoare capitole din teza de doctorat şi/sau părţi din rapoarte de cercetare ştiinţifică la proiecte naţionale sau internaţionale la care doctorandul este direct implicat, articole publicate sau trimise spre publicare la care doctorandul este autor principal.
   • Un model de raport de cercetare este disponibil aici, în format [Word RO], [Word EN], [Latex RO] și [Latex EN]. Acesta este orientativ, doctorandul putând opta pentru orice variantă de prezentare a rezultatelor.
  3. Rapoartele de cercetare sunt prezentate în fața Conducătorului de doctorat și a membrilor Comisiei de îndrumare.
  4. Prezentarea acestora poate fi publică. Doctorandul obține unul dintre calificativele „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” sau „Nesatisfăcător” ce sunt consemnate în file de catalog, conform modelului următor [link]. Raportul se consideră Admis dacă studentul-doctorand obţine unul din calificativele „Foarte bine”, „Bine” sau “Satisfăcător”.
Disciplinele de specialitate din Programul de Pregătire Avansată pentru anul 2019-2020 pot fi consultate aici [link].