Pentru obținerea calității de Conducător de doctorat, este necesară obținerea atestatului de abilitare. Acordarea acestuia este propusă de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) [link] şi este aprobată prin ordin al Ministrului Educaţiei. Pentru mai multe informații vezi:

 • Ordinul nr. 5229/2020 privind aprobarea Metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului [link].
 • Regulamentul privind abilitarea și acordarea calității de Conducător de doctorat în IOSUD – UNSTPB [link].
 • Pagina web a Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) – UNSTPB [link].

Pentru obținerea atestatului de abilitare și exercitarea calității de Conducător de doctorat în cadrul SD-ETTI, este necesară parcurgerea următoarelor etape:

I. Redactarea și finalizarea tezei de abilitare

Teza de abilitare este o lucrare ce prezintă documentat:

 • Principalele rezultate științifice originale publicate/brevetate sau realizările profesionale făcute publice de către candidat în cercetarea științifică, obținute după conferirea titlului de doctor, în domeniul de doctorat vizat.
 • Evoluția carierei academice, științifice și profesionale, precum și direcțiile principale de dezvoltare a acesteia, în contextul global al realizărilor științifice semnificative și de actualitate din domeniul de specialitate al autorului.
 • Capacitatea individuală a candidatului de a coordona echipe de cercetare, de a organiza și gestiona activități didactice, de explicare și facilitare a învățării și cercetării.
 • Dezvoltarea independentă a viitoarei cariere de cercetare şi/sau universitare a candidatului.

Nu există un format impus pentru aceasta. Redactarea se poate face în limba română, caz în care va fi însoțită de un rezumat în limba engleză, sau într-o limbă de largă circulație internațională, caz în care este însoțită de un rezumat în limba română. Un exemplu de teză de abilitare realizată după modelul francez (HDR) este disponibil aici [link]. De asemenea, ghidul orientativ elaborat de Comisia de Inginerie Electronică și Telecomunicații din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) este disponibil aici [link].

II. Dosarul de abilitare

Candidatul realizează un dosar care va însoți cererea de susținere a examenului de abilitare în cadrul UNSTPB. Acesta conține următoarele documente:

 1. Cerere adresată Rectorului UNSTPB pentru susținerea tezei de abilitare în care se specifică domeniul de doctorat în care candidatul dorește abilitarea, după modelul următor [link].
 2. Fişa de îndeplinire a standardelor minimale în vigoare, stabilite de Comisia de specialitate a CNATDCU, în domeniul tezei de abilitare.
 3. Portofoliu (lista) de lucrări ştiinţifice, considerate relevante de către candidat, care se circumscriu unui subdomeniu științific (ce trebuie specificat clar) în care candidatul a adus contribuții importante, ce este parte a domeniului de studii doctorale pentru care candidatul dorește abilitarea.
 4. O selecție a lucrărilor ştiinţifice considerate de candidat ca fiind cele mai relevante, în extenso. Minimum 5 şi maximum 10.
 5. Lista completă de lucrări a candidatului, semnată de acesta pe fiecare pagină.
 6. CV-ul candidatului în format standard Europass, semnat de acesta pe fiecare pagină.
 7. Declarația pe propria răspundere a candidatului privind originalitatea lucrărilor din portofoliu.
 8. Diploma de doctor sau atestatul de recunoaştere sau echivalare a diplomei de doctor obţinute în străinătate, în copie conformă cu originalul.
 9. Copie după actul/actele de identitate și dovada schimbării numelui în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate.
 10. Teza de abilitare.
 11. Rezumatul tezei de abilitare.

III. Validarea dosarului și propunerea Comisiei de abilitare

După depunerea dosarului la UNSTPB, acesta parcurge următorii pași:

 1. Se înaintează Oficiului Juridic pentru avizul de legalitate.
 2. Se realizează verificarea îndeplinirii standardelor minimale de abilitare de către o Comisie de specialiști numită prin Decizia Rectorului UNSTPB pentru domeniul respectiv de studii doctorale.
 3. Se avizează de către SD-ETTI care furnizează:
  1. Propunerea componenței Comisiei de abilitare în fața căreia va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare, după modelul [link]. Comisia este formată din 3 membri titulari și 2 membri supleanți, specialiști de renume în domeniul de doctorat vizat de candidat, care dețin calitatea de conducător de doctorat și nu se află în situația de conflict de interese cu candidatul. Cel puțin 2 dintre membrii Comisiei de abilitare își desfășoară activitatea în afara IOSUD – UNSTPB și în afara instituției din care provine candidatul. Președintele comisiei face parte din IOSUD – UNSTPB. Aceasta este propusă de CSD SD-ETTI și apoi aprobată de CSUD – UNSTPB.
  2. CV-urile membrilor Comisiei de abilitare.

IV. Susținerea publică

Organizarea publică se face în termen de maximum 90 de zile de la primirea notificării cu privire la numirea Comisiei de abilitare propuse, de către CNATDCU. Informațiile candidatului și detalii relative la data și locul susținerii publice vor fi afișate pe paginile web ale SD-ETTI [link] și IOSUD – UNSTPB [link]. Susținerea publică se realizează fie în limba română sau într-o altă limbă de circulație internațională în fața tuturor membrilor Comisiei de abilitare. În situații bine justificate, cu aprobarea CSUD – UNSTPB, cel mult un membru al comisiei poate participa online, de la distanță. Susținerea presupune prezentarea de către candidat a realizărilor științifice cele mai relevante cât și a perspectivelor de dezvoltare a carierei, urmată de o sesiune de întrebări și discuții. În urma susținerii, Comisia de abilitare întocmește raportul de evaluare care cuprinde propunerea de acceptare sau respingere a tezei de abilitare, semnat de toți membrii comisiei, inclusiv prin mijloace electronice, în funcție de caz.

V. Validarea atestatului de abilitare de către CNATDCU

Toate informațiile candidatului, inclusiv raportul de susținere sunt furnizate de UNSTPB către CNATDCU pentru analiză și validarea acestora. CNATDCU organizează o comisie de experți în domeniul tezei de abilitare și validează acordarea atestatului de abilitare candidatului.

VI. Acordarea calității de Conducător de doctorat la SD-ETTI

În urma obținerii atestatului de abilitare de la CNATDCU și prin Ordin de Ministru, candidatul poate solicita încadrarea acestuia, în calitate de Conducător de doctorat, în Școala Doctorală de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informație, cu avizul Consiliului Școlii Doctorale și aprobarea CSUD – UNSTPB. Modelul cererii se găsește aici [link].